Από το Blogger.
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Πίστη. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Πίστη. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Προς Γαλάτας Επιστολή Παύλου γ' 23 - δ' 5 - Όλα τα παιδιά του Θεού

Προ-Γαλάτας-Επιστολή-Παύλου- γ'- 23 - δ'-5-Όλα-τα-παιδιά-του-Θεού

Απόδοση από το πρωτότυπο:

Ἀδελφοί, πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν· ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε.
Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστὲ καὶ κατ᾿ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι.
Λέγω δέ, ἐφ᾿ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος πάντων ὤν, ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός. Οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι· ὅτε δέ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.

Απόδοση στη νεοελληνική και ερμηνεία:

Σε αυτή την πλευρά του Παραδείσου, η Αγάπη αναζητά την Εμπιστοσύνη

Η-αγάπη-αναζητά-την-εμπιστοσύνη

Ποιο το όφελος του να είσαι καλός άνθρωπος; Μήπως νιώθεις πως όλοι θέλουν να σε εκμεταλλευτούν; Μήπως σε κοροϊδεύουν και σε κάνουν να νιώθεις πως δεν ανήκεις στην εποχή σου;

Σκεφτόμουν τις προάλλες, πώς τόσο εύκολα κάποιοι άνθρωποι εκμεταλλεύονται την καλοσύνη και την αγνότητα των άλλων. Κι έτσι έχουμε καταλήξει στην εποχή μας, οι καλοί άνθρωποι να επιδιώκουν την αφάνεια προσπαθώντας να προστατέψουν τον εαυτό τους, την ώρα που οι άδικοι κι όσοι έχουν επιλέξει συνειδητά το δρόμο του κακού, κερδίζουν έδαφος.

Άμεσες απαντήσεις, ανεξήγητη αναμονή - Τα 'Όχι Ακόμα' του Θεού

Ποιος δεν επιθυμεί όταν ρωτάει κάτι να του απαντούν αμέσως; Ποιος  δεν ενδιαφέρεται να δει άμεσα τους κόπους του να ξεπληρώνονται; Και ποιος είναι αυτός που του αρέσει η αναμονή, ειδικά δε όταν αυτή είναι ανεξήγητη;

Άμεσες-απαντήσεις-ανεξήγητη-αναμονή-(τα-'όχι-ακόμα'-του-Θεού)

ὃ ἐγὼ ποιῶ, σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα. (:δεν καταλαβαίνεις τώρα αυτά που εγώ κάνω, αλλά μια μέρα θα καταλάβεις) - Κατά Ιωάννη, 13:7

Αίθουσα Αναμονής

Όλες τις φορές που υπήρξα εντός αιθούσης αναμονής ήμουν αγχωμένη και νευρική. Βλέπεις, δεν μου αρέσει και πολύ να περιμένω. Θέλω να χτυπώ τα δάχτυλα και ως δια μαγείας όλα να τελειώνουν εν ριπή οφθαλμού.  Θέλω και να παίρνω τις απαντήσεις μου αμέσως μόλις εκφράζω τα ερωτηματικά μου.

Κυριακή δ' νηστειών ( Ιωάννου της Κλίμακος ) - Προς Εβραίους (στ' 13-20) Επιστολή Παύλου


Κυριακή δ' νηστειών - Ιωάννου της Κλίμακος - επιστολή-Προς Εβραίους στ' 13-20

- Απόδοση, Ερμηνεία, Ανάλυση - Μαθήματα υπομονής κι ελπίδας -

Απόδοση Αποστολικού αναγνώσματος από το πρωτότυπο:

Ἀδελφοί, τῷ γάρ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ’ οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσε καθ’ ἑαυτοῦ, λέγων· ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε· καὶ οὕτω μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας· ἄνθρωποι  μὲν γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος· ἐν ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ Θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ, ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχομεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος· ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος, ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα.

Προς Εβραίους (δ' 14-ε' 6) - Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως - Το Κάλεσμα

« Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν….»

Κυριακή-της-Σταυροπροσκυνήσεως-Αποστολικό-ανάγνωσμα-Προς-Εβραίους

Απόδοση Αποστολικού Αναγνώσματος στη νεοελληνική

Αδελφοί, έχουμε μέγα αρχιερέα, τον Ιησού, τον Υιό του Θεού, που έφτασε ως τον θρόνο του Θεού. Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας. Αντίθετα, έχει δοκιμαστεί σε όλα, επειδή έγινε άνθρωπος σαν κι εμάς, χωρίς όμως να αμαρτήσει. Ας πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος τον θρόνο της χάριτος του Θεού, για να μας σπλαχνιστεί και να μας δωρίσει τη χάρη του, την ώρα που τη χρειαζόμαστε. Κάθε αρχιερέας, που προέρχεται από ανθρώπους εγκαθίσταται για να υπηρετεί το Θεό για χάρη τους και να προσφέρει δώρα και θυσίες για τις αμαρτίες τους. Είναι σε θέση να δείχνει ανοχή σε όσους ζουν στην άγνοια και στην πλάνη, αφού κι ο ίδιος έχει ανθρώπινες αδυναμίες. Εξαιτίας τους είναι υποχρεωμένος να προσφέρει, όπως για το λαό έτσι και για τον εαυτό του, θυσίες για τη συγχώρεση των αμαρτιών. Επίσης κανένας δεν παίρνει μόνος του αυτή την τιμή, αλλά όταν τον καλέσει ο Θεός, όπως ακριβώς κάλεσε τον Ααρών. Έτσι κι ο Χριστός, δεν τίμησε ο ίδιος τον εαυτό του με το αξίωμα του αρχιερέα, αλλά του το έδωσε εκείνος που του είπε: Εσύ είσαι ο Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα. Σ' ένα άλλο σημείο η Γραφή λέει: Εσύ είσαι ιερέας για πάντα όπως ο Μελχισεδέκ.

Κυριακή β' Νηστειών - Προς Εβραίους α' 10-β' 3 - Απόδοση και ερμηνεία

Κυριακή-β-Νηστειών-αποστολικό-ανάγνωσμα-προς-Εβραίους
[Εικόνα: Josh Applegate]

Απόδοση στη νεοελληνική

Αρχικά εσύ, Κύριε, στερέωσες τη γη κι έργο δικό σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα εξαφανιστούν, ενώ εσύ αιώνια παραμένεις. Τα πάντα θα παλιώσουν σαν ρούχο. Σαν μανδύα θα τους τυλίξεις και θ' αλλάξουν. Εσύ όμως παραμένεις πάντα ο ίδιος, τα χρόνια σου ποτέ δεν θα τελειώσουν. Σε κανέναν από τους αγγέλους δεν είπε ποτέ ο Θεός: " κάθισε στα δεξιά μου, ωσότου υποτάξω τους εχθρούς κάτω από τα πόδια σου". Δεν είναι λοιπόν όλοι οι άγγελοι πνεύματα που υπηρετούν το Θεό κι αποστέλλονται από αυτόν για να βοηθήσουν όσους μέλλουν να σωθούν; Γι' αυτό κι εμείς πρέπει να μένουμε πιο σταθεροί στις αλήθειες που ακούσαμε, για να μην ξεστρατίσουμε ποτέ. Γιατί αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω των αγγέλων, αποδείχτηκε αληθινός, κι όσοι τον παρέβησαν ή δεν υπάκουσαν σ' αυτόν δέχτηκαν την τιμωρία που τους έπρεπε, πως είναι δυνατόν εμείς να ξεφύγουμε, αν δεν δώσουμε την προσοχή που ταιριάζει σε μια τόσο σπουδαία σωτηρία; Τη σωτηρία αυτή, που άρχισε να διακηρύττει ο Κύριος, μας τη βεβαίωσαν όσοι άκουσαν το λόγο του.

Προς Εβραίους ( ια' 24-26,32-40) - Κυριακή της Ορθοδοξίας - Απόδοση, Ερμηνεία, Σχολιασμός

Απόστολος-της-Κυριακής-της-Ορθοδοξίας

Απόδοση στη νεοελληνική

Ένεκα της πίστης του ο Μωυσής, όταν μεγάλωσε και έγινε άντρας, αρνήθηκε να ονομάζεται παιδί του βασιλιά, γιος της κόρης του Φαραώ. Και προτίμησε καλύτερα να κακοπάθει μαζί με τον λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρες αμαρτωλές απολαύσεις. Και από τους θησαυρούς και τα αγαθά της Αιγύπτου θεώρησε πλούτο μεγαλύτερο την περιφρόνηση την οποία ύστερα υπέστη και ο Χριστός, γιατί είχε καρφωμένα τα μάτια του στις ουράνιες ανταμοιβές. (...) Και τι ακόμη να σας πω; Πρέπει να σταματήσω γιατί δεν θα μου αρκέσει ο χρόνος να σας πω για τον Γεδεών και τον Βαράκ και τον Σαμψών και τον Ιεάφθε και τον Δαυίδ και τον Σαμουήλ και τους προφήτες, οι οποίοι με την πίστη τους ανέτρεψαν βασίλεια,  κυβέρνησαν τον λαό με δικαιοσύνη, πέτυχαν να πραγματοποιήσουν τις υποσχέσεις που τους έδωσε ο Θεός, έφραξαν στόματα λεόντων, όπως ο Δανιήλ, έσβησαν την καταστρεπτική δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τον κίνδυνο σφαγής, έγιναν από αδύνατοι δυνατοί και από άρρωστοι υγιείς, αναδείχθηκαν ισχυροί και ανίκητοι στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή παρατάξεις και πολυπληθή στρατεύματα ξένων και εχθρών. Γυναίκες έλαβαν ζωντανούς τους νεκρούς τους διά της αναστάσεως, άλλοι βασανίστηκαν και δεν δέχτηκαν να αφεθούν ελεύθεροι, για να πετύχουν μία καλύτερη ανάσταση αντί της πρόσκαιρης αποκατάστασης στη ζωή αυτή. Δοκίμασαν εμπαιγμούς και μαστιγώσεις, δεσμά και φυλακή. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, δοκίμασαν πολλούς πειρασμούς, πέθαναν από μαχαίρι, περιπλανήθηκαν φορώντας δέρματα προβάτων και αιγών, στερήθηκαν, θλιβόμενοι και κακοπαθούντες. Μπροστά σε αυτούς τους άγιους άντρες δεν ήταν άξιος ούτε μπορούσε να συγκριθεί ο κόσμος όλος. Περιπλανιόνταν στην έρημο και στα βουνά και στα σπήλαια και στις τρύπες της γης. Και όλοι αυτοί οι άγιοι άντρες, αν και έλαβαν καλή μαρτυρία για την πίστη τους, δεν απόλαυσαν τις υποσχέσεις του Θεού για Ουράνια βασιλεία. Γιατί ο Θεός προέβλεψε κάτι καλύτερο για εμάς, αυτοί να μην λάβουν σε τέλειο βαθμό τη σωτηρία αλλά να τη λάβουμε όλοι μαζί. Έτσι εμείς βρισκόμαστε σε πλεονεκτική θέση γιατί όχι μόνο ζούμε σε καιρούς λύτρωσης διά του Χριστού, αλλά και η περίοδος της αναμονής για εμάς θα είναι μικρότερη.

Προς Ρωμαίους (ιγ'11-ιδ'4) - Απόδοση, ερμηνεία και ψυχωφελής σχολιασμός για την κατάκριση

Προς-Ρωμαίους-Επιστολή-Παύλου-ιγ'11-ιδ'4-απόδοση-και-ερμηνεία

Απόδοση στη νεοελληνική

Ας κάνουμε τα έργα της αγάπης ακούραστοι, γνωρίζοντας σε ποιον καιρό ζούμε:ζούμε στην εποχή που απαιτεί την άσκηση της αρετής περισσότερο από ποτέ άλλοτε κι είναι η ώρα τώρα να σηκωθούμε από τον ύπνο τον βαθύ διότι τώρα η σωτηρία είναι κοντύτερα από ότι ήταν όταν για πρώτη φορά πιστέψαμε. Η νύχτα της ζωής μας προχώρησε και η μέρα του μέλλοντος μας πλησίασε. Και αν ο Κύριος δεν έρθει ακόμα με τη Δευτέρα Παρουσία Του, θα έρθει για τον καθένα μας δια του θανάτου του. Ας πετάξουμε από πάνω μας σαν ρούχα τα έργα του σκότους και ας οπλιστούμε τα έργα του φωτός. Ας είναι η συμπεριφορά μας τέτοια που να ταιριάζει στη μέρα και τα βλέμματα πολλών παρακολουθούν, με ευπρέπεια και τάξη, όχι με άσεμνα φαγοπότια και μέθη, ούτε με πράξεις ασέλγειας και αισχρότητας, ούτε με διάθεση φιλονικίας και ζηλοτυπίας. Φορέστε σαν ρούχο τον Ιησού Χριστό ώστε η ζωή σας να γίνει τέλεια όπως εκείνος και μη φροντίζετε για τη σάρκα και όσα εκείνη επιθυμεί. Εκείνον που έχει αδύναμη πίστη να τον δέχεστε, αλλά όχι για να συζητάτε και να επικρίνετε τις ιδέες του. Ο ένας πιστεύει ότι επιτρέπεται να φάει από όλα, αλλά ο ασθενής την πίστη τρώει λάχανα. Εκείνος που τρώει ας μην περιφρονεί εκείνον που δεν τρώει διότι ο Θεός τον έχει δεχθεί. Ποιος είσαι εσύ που θα κρίνεις ξένον υπηρέτη; Το αν θα σταθεί ή θα πέσει, αφορά τον δικό του κύριο, θα σταθεί όμως, γιατί ο Θεός έχει τη δύναμη να τον κάνει να σταθεί.

Προς Κορινθίους Α' Επιστολή Παύλου (Η'8-θ΄2) - Απόδοση, ερμηνεία και λίγα λόγια για την υποκρισία.

Άγιο-ανάγνωσμα-ο-απόστολος-της-Κυριακής

Απόδοση στη νεοελληνική

Δεν είναι το φαγητό που μας κάνει ευάρεστους στο Θεό. Γιατί ούτε αν φάμε ούτε αν δεν φάμε προοδεύουμε στην αρετή. Προσέχετε όμως, μήπως το δικαίωμα αυτό που έχετε να τρώτε από όλα, ακόμη και όσα έγιναν θυσίες ειδωλολατρικές σε κάποιου ναού το τραπέζι, γίνει η αιτία να αμαρτήσουν οι έχοντες ασθενή την πίστη. Διότι εάν κάποιος από αυτούς δει εσένα που έχεις την ορθή γνώση να κάθεσαι στο τραπέζι του ναού των ειδώλων και να τρως εκείνα που θυσιάστηκαν στο είδωλο, δεν θα πιστέψει, αφού αυτός δεν έχει δυνατή πίστη, πως είναι καλό και άξιο ευλαβείας το να τρώει όσα θυσιάστηκαν προς το είδωλο; Κι έτσι θα χαθεί στην ειδωλολατρεία ο αδερφός σου που είναι πνευματικά αδύναμος, εξαιτίας της δικής σου γνώσης. Όμως για τη σωτηρία αυτού του αδύναμου αδερφού σου θυσίασε τη ζωή του ο Χριστός. Κι έτσι διαπράττεται αμάρτημα, από το οποίο βλάπτονται οι αδερφοί, πληγώνεται η συνείδησή τους που είναι αδύναμη, όμως διαπράττεται αμάρτημα και προς τον Χριστό που πέθανε για τη σωτηρία των αδερφών αυτών. Γι' αυτό το λόγο, εάν αυτό το κρέας που τρώω γίνεται αιτία σκανδάλου και αμαρτίας του αδερφού μου, δεν θα το φάω ποτέ. Κι έτσι σας δείχνω πως για τους ασθενείς την πίστη αδερφούς μου έκανα και εξακολουθώ να κάνω θυσίες των δικαιωμάτων μου. Δεν είμαι Απόστολος με δικαιώματα ίσα προς τους άλλους Αποστόλους; Δεν είμαι ελεύθερος όπως όλοι οι Χριστιανοί; Δεν είδα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό; Και δεν είστε εσείς το έργο που με τη βοήθεια του Κυρίου συνετέλεσα; Εάν για άλλους δεν είμαι Απόστολος, για εσάς τουλάχιστον είμαι. Γιατί εσείς είστε η σφραγίδα του αποστολικού μου αξιώματος.

Οδηγός επιβίωσης μπροστά σε κλειστές πόρτες

Μερικές προσωπικές σκέψεις για να θυμάσαι στις αμήχανα δυσάρεστες στιγμές σου.

Οδηγός-επιβίωσης-μπροστά-σε-κλειστές-πόρτες-Λόγια-ενθάρρυνσης-για-να-θυμάσαι-στις-δύσκολες-στιγμές-σου
[ Εικόνα: Kyle Loftus ]
Πόρτες που κλείνουν και πόρτες που ανοίγουν. Από αυτές η ζωή είναι γεμάτη. Τι θα γινόταν όμως αν γνώριζες τι θα συμβεί εκ των προτέρων; Αν γνώριζες ποια πόρτα θα είναι διάπλατα ανοιχτή για σένα και θα σε περιμένει να τη διαβείς και ποια θα έβρισκες ερμητικά κλειστή κι απαραβίαστη παρ όλες τις προσπάθειές σου να εισέλθεις;

Κυριακή 17-2-2019 Τελώνου & Φαρισαίου - Προς Τιμόθεο, Β' (γ'10-15) - Απόδοση και Ερμηνεία

Κυριακοδρόμιο-Επιστολή-Παύλου-Προς-Τιμόθεο-Β-γ-10-15

Απόδοση στη Νεοελληνική

Εσύ όμως έχεις παρακολουθήσει τη διδασκαλία μου, τη συμπεριφορά μου γενικά, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία μου, την αγάπη μου και την υπομονή μου, τους διωγμούς μου, τα παθήματά μου, όσα μου συνέβησαν στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα. Τι φοβερούς διωγμούς υπέφερα και από όλους με γλίτωσε ο Κύριος. Και όχι μόνο εγώ έπαθα και παθαίνω ακόμη αυτά, αλλά και όλοι όσοι επιθυμούν να ζουν μία ζωή ευσέβειας, όπως επιβάλει η σχέση μας με τον Ιησού χριστό, θα καταδιωχθούν. Κακοί δε άνθρωποι που καταδιώκουν και βασανίζουν τους ευσεβείς, όπως και απατεώνες, θα προχωρήσουν στο χειρότερο, πλανώντας άλλους, πλανώμενοι και οι ίδιοι. Εσύ όμως Τιμόθεε, ακλόνητος σε όσα έμαθες να μένεις, για τα οποία απέκτησες τη βεβαιότητα πως είναι αληθή από προσωπική πείρα. Γιατί ξέρεις από ποιόν τα έμαθες, να μην το ξεχάσεις αυτό ποτέ, όπως και το γεγονός ότι από μικρό παιδί γνωρίζεις τις Άγιες Γραφές οι οποίες μπορούν να σου μεταδώσουν αληθινή σοφία και τη σωτηρία μέσα από την πίστη στον Ιησού Χριστό.

Όταν το άγχος μας καταβάλει - Ο Φόβος του αύριο και πως θα τον αντιμετωπίσετε

Ο-φόβος-του-αύριο-και-πως-θα-τον-αντιμετωπίσετε
[ Εικόνα: Federica Galli, Unsplash ]
Το "Κουράγιο" είναι μία λέξη που φτάνει συχνά στα χείλη μας· ή στη σκέψη μας. Τη λέμε στους άλλους για να τους ενθαρρύνουμε να συνεχίσουν να ζουν, τη λέμε και στον εαυτό μας.
Η λέξη Κουράγιο  σημαίνει τη σωματική και ψυχική αντοχή που χρειάζεται για να συνεχίσουμε μια επίπονη προσπάθεια. Από που μπορούμε όμως να αντλήσουμε κουράγιο, κανείς δεν μας λέει.

Προς Τιμόθεο, Β' Επιστολή Παύλου( β' 1-10) - Απόδοση και Ερμηνεία

Αποστολικό-Ανάγνωσμα-Προς-Τιμόθεον-Β'-επιστολή-β'1-10
[Εικόνα από Olivia Snow , Unsplash]

Απόδοση στη Νεοελληνική

Εσύ λοιπόν, παιδί μου Τιμόθεε, να ενδυναμώνεσαι από τη χάρη που έχουμε και μας δίνει η σχέση και η ένωσή μας με τον Ιησού Χριστό. Και αυτά που έχεις ακούσει από εμένα ως πολύτιμος μάρτυρας, αυτά να εμπιστευθείς σε ανθρώπους πιστούς και ικανούς ώστε να τα διδάξουν και σε άλλους. Εσύ λοιπόν, να κακοπάθεις σαν καλός στρατιώτης του Χριστού. Κανένας που υπηρετεί ως στρατιώτης δεν εμπλέκεται σε υποθέσεις και φροντίδες που αφορούν τη ζωή, για να αρέσει σε εκείνον που τον στρατολόγησε. Κι αν κανείς λαβαίνει μέρος σε αθλητικούς αγώνες, δεν στεφανώνεται αν δεν έχει αγωνισθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς. Ο γεωργός που κουράζεται για να καλλιεργήσει τον αγρό του, πρώτος πρέπει να λαμβάνει τους καρπούς του κόπου του. Κατάλαβε την (αλληγορική) σημασία αυτών που σου λέω· εύχομαι ο Κύριος να σου δώσει σύνεση ώστε να τα διακρίνεις (να τα καταλαβαίνεις) όλα. Θυμήσου τον Ιησού Χριστό, που έχει αναστηθεί από τους νεκρούς και κατάγεται από το Δαυίδ σύμφωνα με το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττω και για το οποίο κακοπαθώ μέχρις σημείου να βρίσκομαι αλυσοδεμένος σαν να είμαι κακούργος. Ο λόγος του Θεού όμως δεν είναι δεμένος. Γι' αυτό τα υπομένω όλα για χάρη των εκλεκτών του Θεού, και τα υποφέρω για να βρουν και αυτοί τη σωτηρία την οποία μας εξασφαλίζει ο Ιησούς Χριστός μαζί με δόξα αιώνια.

Προς Κορινθίους Β' (στ' 1-10) - Απόδοση και ερμηνεία

Ο-Απόστολος-Της-Κυριακής-Προς-Κορινθίους-β-στ-1-10

Απόδοση στη Νεοελληνική

Σε συνεργασία με το Θεό στο έργο αυτό της συμφιλιώσεως των ανθρώπων, σας παρακαλούμε να μη δέχεστε μάταια και ανώφελα τη χάρη Του Θεού κι αυτό να το δείξετε με τη διαγωγή σας. Μη νομίσετε ότι πάντοτε ο Θεός θα σας στέλνει τους αντιπροσώπους τους για να σας παρακαλούν. Διότι η Αγία Γραφή λέει "σε καιρό εύνοιας σε άκουσα και σε ημέρα σωτηρίας σε βοήθησα. Τώρα είναι ο καιρός της εύνοιας και σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας." Συστηνόμαστε και αποκαλούμε εαυτούς αληθινούς του Θεού διακόνους, και σας παρακαλούμε χωρίς να δίνουμε καμία αφορμή για σκάνδαλο, για να μην κατηγορηθεί ούτε στο ελάχιστο η διακονία του κηρύγματος. Σαν υπηρέτες του Θεού δηλαδή συστήνουμε εαυτούς, με υπομονή μεγάλη, με θλίψης, με ανάγκες, με στεναχώριες, με δαρμούς και μαστιγώσεις, με φυλακίσεις, με καταδιώξεις που δεν μας αφήνουν να σταθούμε πουθενά, με κόπους, με αγρυπνίες, με στερήσεις φαγητού, με καθαρότητα από κάθε αμαρτία, με γνώση της αλήθειας, με μακροθυμία, με καλοσύνη, με αγιασμό, με Πνεύμα Άγιο, με ανυπόκριτη αγάπη, με το κήρυγμα της αλήθειας και με δύναμη Θεού, με τα όπλα της δικαιοσύνης, επιθετικά και αμυντικά, σε τιμή και ατίμωση, σε φήμη και δυσφήμηση, σαν λαοπλάνοι κι όμως αληθινοί, σαν άγνωστοι και όμως γνωστοί, σαν να πεθαίνουμε και όμως είμαστε ζωντανοί, με τον κίνδυνο να πεθάνουμε και όμως ζούμε, σαν λυπημένοι και όμως πάντοτε χαρούμενοι. θεωρούμαστε φτωχοί, εμείς που κάνουμε πλούσιους πολλούς με πνευματικούς και ουράνιους θησαυρούς. Σαν να μην έχουμε τίποτα κι όμως κατέχουμε τα πάντα.

Προς Εβραίους Επιστολή Παύλου (ζ' 26, η' 2) - Απόδοση & Ερμηνεία

Απόστολος-της-Κυριακής-Προς-Εβραίους-ζ26-η2

Απόδοση στη νεοελληνική

Αδέρφια μου, τέτοιος αρχιερέας μας χρειάζονταν, άγιος, άκακος, αμόλυντος, χωρισμένος από τους αμαρτωλούς και ανυψωμένος τώρα παραπάνω από τους ουρανούς, να κάθεται δεξιά του Θεού. Αυτός ο νέος αρχιερέας δεν έχει ανάγκη να προσφέρει καθημερινά θυσίες υπέρ του λαού, γιατί υπέρ του λαού θυσία έκανε μία φορά για πάντα, θυσιάζοντας τον εαυτό Του. Διαφέρει ο αρχιερέας μας από τους αρχιερείς που ο νόμος διορίζει, γιατί ως άνθρωποι εκείνοι έχουν αδυναμίες. Ο λόγος όμως και η ένορκη υπόσχεση που δόθηκε μετά το νόμο, εγκαθιστούν αιώνιο αρχιερέα Αυτόν (που αναδείχθηκε όσο ζούσε ο μόνος αναμάρτητος και τέλειος κι έτσι θα μένει στους αιώνες). Το σπουδαιότερο όμως από όσα λέμε, είναι αυτό: ότι έχουμε τέτοιον αρχιερέα ο οποίος κάθισε στον θρόνο της Μεγαλοσύνης Του και λειτουργός των Αγίων έγινε, που βρίσκονται στους ουρανούς, και της αληθινής σκηνής (ζωής) την οποία κατασκεύασε ο Κύριος και όχι άνθρωπος.

Τι μας λέει η Αγία Γραφή για τη συγχώρεση (Και μία Προσευχή)

Τι-μας-λέει-η-Αγία-Γραφή-για-τη-συγχώρεση

Ακούγοντας τη λέξη συγχώρεση είτε χαμογελάμε είτε συνοφρυωνόμαστε. Δεν υπάρχει μέση αντίδραση. Γιατί ανάλογα με τις εμπειρίες που έχει ο καθένας μας, είτε θα είμαστε από την πλευρά εκείνου που του ζήτησαν συγχώρεση -οπότε και η ευχαρίστηση-, είτε από την πλευρά εκείνου που οφείλει συγνώμη -γι' αυτό και ο προβληματισμός ή η δυσανασχέτηση-.
Κατά βάθος όλοι γνωρίζουμε την αλήθεια μας, όσο κι αν προσπαθούμε να την κρύψουμε από τους άλλους. Γνωρίζουμε καλά πότε έχουμε κάνει λάθος, κι όσο εγωιστές κι αν είμαστε κάποτε το ομολογούμε στον εαυτό μας. Συγνώμη όμως ζητά ο άνθρωπος που τολμά να ταπεινώσει τον εαυτό του και να παραδεχτεί ενώπιον άλλου το σφάλμα του, κι αυτό είναι ένα επίπεδο πιο πάνω από την απλή παραδοχή.
Τι μας λέει όμως η Βίβλος για τη συγχώρεση; Μπορούμε να αντλήσουμε δύναμη και να παραδεχτούμε λάθη και οφειλές μας μέσω των Αγίων λόγων;

Προς Εφεσίους (δ' 7-13) - Ο Απόστολος της Κυριακής - Απόδοση & Ερμηνεία

O-apostolos-tis-Kiriakis-Epistoles-Pavlou
Εικόνα: Ben White - Unsplash
❝ Στον καθένα από εμάς δόθηκε η Χάρη, τα χαρίσματα και οι δωρεές, σύμφωνα με το μέτρο που μοιράζει ο Χριστός· λέει η Αγία Γραφή· "Όταν ανέβηκε στους Ουρανούς με την ανάληψή Του, πήρε αιχμαλώτους Του και ελευθέρωσε εκείνους που τους κρατούσε δέσμιους ο διάβολος κι έδωσε δώρα και χαρίσματα στους ανθρώπους." Αυτό που λέει η Γραφή, ότι ανέβηκε δηλαδή, σημαίνει ότι πρώτα κατέβηκε στα κατώτερα μέρη της γης, Εκείνος που κατέβηκε ανέβηκε πάνω από όλους τους ουρανούς γεμίζοντας έτσι με την παρουσία Του τα πάντα, και Αυτός έδωσε τους αποστόλους, τους προφήτες, τους ευαγγελιστές, τους ποιμένες και τους δασκάλους, για να καταρτίσουν τους αγίους σε έργο διακονίας οικοδομώντας την εκκλησία του Χριστού μέχρι όλοι να ενωθούμε δια της πίστεως και να αποκτήσουμε βαθιά γνώση του Υιού του Θεού, να γίνουμε τέλειοι πνευματικά και ολοκληρωμένοι να αποτελέσουμε σώμα Χριστού.❞

Προς Τίτον (β', 11-14, γ' 4-7) - Απόδοση & Ερμηνεία

O-apostolow-tis-kiriakis-6-ianouariou-2019
Ο Απόστολος Παύλος μέσα από την εικαστική ματιά του Ευθύμιου Βαρλάμη

Απόδοση στη νεοελληνική:

Παιδί μου Τίτε, Ο Θεός φανέρωσε τη χάρη του για να σώσει όλους τους ανθρώπους. Αυτή η χάρη μας καθοδηγεί να αρνηθούμε την ασέβεια και τις αμαρτωλές επιθυμίες και να ζήσουμε με σωφροσύνη, με δικαιοσύνη και με ευσέβεια στον παρόντα αιώνα, περιμένοντας τη μακαριότητα που ελπίζουμε, δηλαδή την εμφάνιση της δόξας του μεγάλου Θεού και σωτήρα μας, του Ιησού Χριστού. Αυτός έδωσε τον εαυτό Του για εμάς, για να μας γλιτώσει από κάθε ανομία, να μας καθαρίσει και να μας κάνει ένα λαό που να ανήκει μόνο σ' αυτόν και να καταγίνεται με ζήλο στα καλά έργα. Όταν όμως ο σωτήρας μας Θεός φανέρωσε την καλοσύνη του και την αγάπη του στους ανθρώπους, μας έσωσε· όχι για τα καλά έργα που τυχόν κάναμε εμείς, αλλά γιατί μας σπλαχνίστηκε. Μας έσωσε με το βάπτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, που το σκόρπισε πλούσια πάνω μας δια του Ιησού Χριστού του σωτήρα μας, για να δικαιωθούμε με τη δική του χάρη και να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή, που την προσδοκούμε.

Απόδοση από το πρωτότυπο:

Τέκνον Τίτε, επεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων. ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ὧν ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ τὸν αὐτοῦ ἔλεον ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύματος Ἁγίου, οὗ ἐξέχεεν ἐφ' ἡμᾶς πλουσίως διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι γενώμεθα κατ' ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου.

Ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα ή... μήπως όχι;

Ζήσαμε-εμείς-καλά-και-αυτοί-καλύτερα-ή-μήπως-όχι;
Photo by John Westrock on Unsplash
Ωραία που είναι τα παραμύθια! Μπαίνεις στον κόσμο τους και χάνεσαι νομίζοντας πως όλη η πλάση εξυπηρετεί το δικό σου καλό!... Το κακό παίρνει πάντα αυτό που του αξίζει, το καλό νικάει, το βασιλόπουλο παντρεύεται την καλύτερη του χωριού, ακόμη κι οι... κολοκύθες έχουν την τιμητική τους!
Μα, είναι χάλια όταν συνειδητοποιούμε πως η πραγματική ζωή δεν είναι παραμύθι!

It just makes sense! Γιατί, τίποτα δεν είναι τυχαίο...

·:It just makes sense :· Γιατί, τίποτα δεν είναι τυχαίο!
Photo by Leon Biss on Unsplash
Θα μου πεις, τόσες λέξεις έχουμε στα ελληνικά, δεν μπορούσες να αποδώσεις αυτό που σκέφτηκες; Έπρεπε ο τίτλος να είναι (και) στα αγγλικά; Ε, ναι λοιπόν! Το παραδέχομαι! Αυτή η φράση, It just makes sense, περιγράφει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη αυτό που σκέφτηκα και αυτό που νιώθω. Βγάζει νόημα.
Θέλεις να μάθεις για ποιο πράγμα μιλάω;