Από το Blogger.
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ο Απόστολος της Κυριακής. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ο Απόστολος της Κυριακής. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Προς Τίτον Επιστολή Παύλου γ' 8-15

Προς Τίτο Επιστολή Παύλου γ' 8-15

Απόδοση στη νεοελληνική:

Παιδί μου Τίτε, αυτά τα λόγια είναι αξιόπιστα και θέλω να τα βεβαιώνεις με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστέψει στο Θεό να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και τα χρήσιμα στους ανθρώπους. Από την άλλη μεριά, να αποφεύγεις τις ανόητες αναζητήσεις σε γενεαλογικούς καταλόγους, τις φιλονικίες και τις διαμάχες γύρω από τις διατάξεις του Ιουδαϊκού νόμου, γιατί όλα αυτά είναι ανώφελα και μάταια. Τον άνθρωπο που ακολουθεί πλανερές διδασκαλίες συμβούλεψέ τον μια δυο φορές, κι αν δεν ακούσει άφησέ τον, με τη βεβαιότητα πως αυτός έχει πια διαστραφεί και αμαρτάνει, καταδικάζοντας έτσι ο ίδιος τον εαυτό του. Όταν θα σου στείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό, έλα το συντομότερο να με συναντήσεις στη Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω τον χειμώνα. Τον Ζηνά τον νομικό και τον Απολλώ, να τους εφοδιάσεις πλουσιοπάροχα με ό,τι χρειάζονται για το ταξίδι τους, ώστε να μην τους λείψει τίποτα. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να πρωτοστατούν σε καλά έργα, για ν' αντιμετωπίζουν τις επείγουσες υλικές ανάγκες, ώστε η ζωή τους να μην είναι άκαρπη. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε τους πιστούς που μας αγαπούν. Η χάρη να είναι με όλους σας. Αμήν.

Απόδοση από το πρωτότυπο:

Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. Ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις· μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος. Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν· ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλὼ σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ' ἐμοῦ πάντες. Ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.

Προς Γαλάτας Επιστολή Παύλου γ' 23 - δ' 5 - Όλα τα παιδιά του Θεού

Προ-Γαλάτας-Επιστολή-Παύλου- γ'- 23 - δ'-5-Όλα-τα-παιδιά-του-Θεού

Απόδοση από το πρωτότυπο:

Ἀδελφοί, πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν· ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε.
Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστὲ καὶ κατ᾿ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι.
Λέγω δέ, ἐφ᾿ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος πάντων ὤν, ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός. Οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι· ὅτε δέ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.

Απόδοση στη νεοελληνική και ερμηνεία:

Επιστολή Α' προς Κορινθίους δ' 9-16 - Απόδοση και Ερμηνεία

Επιστολή Α' προς Κορινθίους δ' 9-16  - Απόδοση και Ερμηνεία

Απόδοση από το πρωτότυπο:

Ἀδελφοί, δοκῶ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. Ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. Ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι.
Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾿ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ.
Ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾿ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Προς Εβραίους ια' 33-ιβ' 2 - Τα ευεργετικά αποτελέσματα των Θλίψεων

Προς Εβραίους ια' 33-ιβ' 2 - Τα ευεργετικά αποτελέσματα των Θλίψεων

Απόδοση από το πρωτότυπο:

Ἀδελφοί, οἱ πατέρες ἡμῶν, διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τούς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς.
Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι.
Τοιγάρουν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι' ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ κεκάθικεν.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Πράξεις των Αποστόλων β 1-11 - Η Κάθοδος Του Αγίου Πνεύματος

Πράξεις-των-Αποστόλων-β-1-11 - Η-Κάθοδος-Του-Αγίου-Πνεύματος

Απόδοση από το πρωτότυπο:

Ἐν ταις ημέραις εκείναις, ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό.
Καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι· καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ᾿ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι.
Ἦσαν δὲ ἐν Ἱερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν· γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθε τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. Ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες πρὸς ἀλλήλους· οὐκ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; Καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν, Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, Ἰουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν, Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ρωμαῖοι, Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, Κρῆτες καὶ Ἄραβες, ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ;

Απόδοση στη νεοελληνική:

Πράξεις κ' 16-18, 28-36 - Ο Απόστολος μιλάει στους πρεσβυτέρους της Εφέσου

Πράξεις κ' 16-18, 28-36 - Ο Απόστολος μιλάει στους πρεσβυτέρους της Εφέσου

Απόδοση από το πρωτότυπο:

Ἐν ταις ημέραις εκείναις, ἔκρινεν ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ· ἔσπευδε γάρ, εἰ δυνατὸν ἦν αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα. Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. Ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτόν, εἶπεν αὐτοῖς· ὑμεῖς ἐπίστασθε, ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ᾿ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν Ἀσίαν, πῶς μεθ᾿ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην. Προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος. Ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου· καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν. Διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. Καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς, ἀδελφοί, τῷ Θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ τῷ δυναμένῳ ἐποικοδομῆσαι καὶ δοῦναι ὑμῖν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν. Ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα· αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ᾿ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται. Πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπε· μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν. Καὶ ταῦτα εἰπών, θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο.

Πράξεις ια' 19-30 - Κυριακή Της Καλής Σαμαρείτιδος

Πράξεις-ια-19-30-Της-Σαμαρείτιδος
Christ and the Woman of Samaria, Pierre Mignard (1612–1695), The North Carolina Museum of Art

Πράξεις των Αποστόλων: Ο Βαρνάβας και ο Παύλος στην Αντιόχεια

Απόδοση στη νεοελληνική

Εκείνες τις μέρες, οι απόστολοι που είχαν διασκορπιστεί από τα Ιεροσόλυμα μετά τον διωγμό που ακολούθησε μετά το λιθοβολισμό του Στεφάνου, έφτασαν ως τη Φοινίκη, την Κύπρο και την Αντιόχεια. Σε κανέναν δεν κήρυτταν για το Χριστό παρά μόνο στους Ιουδαίους. Ανάμεσά τους ήταν και μερικοί Κύπριοι και Κυρηναίοι, που είχαν έρθει στην Αντιόχεια και κήρυτταν στους ελληνόφωνους Ιουδαίους το χαρμόσυνο μήνυμα, ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Η δύναμη του Κυρίου ήταν μαζί τους, και πολλοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν και δέχτηκαν τον Ιησού για Κύριό τους.Οι ειδήσεις γι' αυτά έφτασαν και στην εκκλησία των Ιεροσολύμων· έτσι έστειλαν τον Βαρνάβα να πάει στην Αντιόχεια. Αυτός, όταν έφτασε εκεί και είδε το έργο της χάριτος του Θεού χάρηκε και τους συμβούλευσε όλους να μένουν αφοσιωμένοι στον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Ο Βαρνάβας ήταν άνθρωπος αγαθός και γεμάτος άγιο Πνεύμα και πίστη.Έτσι, πολύ κόσμος προστέθηκε στους πιστούς του Κυρίου. Ύστερα ο Βαρνάβας πήγε στην Ταρσό για να αναζητήσει τον Σαύλο. Όταν τον βρήκε τον έφερε στην Αντιόχεια. Εκεί, συμμετείχαν στις συνάξεις της εκκλησίας για έναν ολόκληρο χρόνο και δίδαξαν πολύ κόσμο. Επίσης στην Αντιόχεια για πρώτη φορά ονομάστηκαν οι μαθητές του Χριστού "χριστιανοί". Εκείνες τις μέρες κατέβηκαν από τα Ιεροσόλυμα προφήτες στην Αντιόχεια. Ένας από αυτούς, που τον έλεγαν Άγαβο, προανήγγειλε με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος ότι θα πέσει σε όλη την οικουμένη μεγάλη πείνα, πράγμα που έγινε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Κλαύδιος. Οι χριστιανοί στην Αντιόχεια αποφάσισαν να στείλουν βοήθεια στους αδελφούς που κατοικούσαν στην Ιουδαία, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Αυτό κι έκαναν, έστειλαν τη βοήθειά τους με τον Βαρνάβα και τον Σαύλο στους πρεσβυτέρους των Ιεροσολύμων.

Πράξεις θ' 32-42 - Κυριακή του Παραλύτου - Η εντολή 'στρῶσον σεαυτῷ'

Πράξεις-θ-32-42-Κυριακή-του-Παραλύτου

Ο Πέτρος θεραπεύει τον Αινέα και φέρνει πίσω στη ζωή την Ταβιθά! 

Πράξεις (Αποστόλων) στ' 1-7 - Κυριακή Των Μυροφόρων

Πράξεις (Αποστόλων) στ' 1-7 - Κυριακή Των Μυροφόρων

Κυριακή, 12 Μαΐου του 2019

Αυτή τη φορά το εκκλησίασμα θα ακούσει από τον ιεροψάλτη να διαβάζει απόσπασμα από τις Πράξεις των Αποστόλων και συγκεκριμένα από το 6ο κεφάλαιο τις παραγράφους 1 ως 7.
Ας μάθουμε όμως πρώτα λίγα λόγια για το βιβλίο "Οι Πράξεις των Αποστόλων":

Επιστολή Αποστόλου Παύλου Προς Φιλιππησίους (δ' 4-9)-Κυριακή των Βαΐων

Προς Φιλιππησίους (δ' 4-9)-Κυριακή των Βαΐων

Απόδοση στη νεοελληνική

Αδελφοί, να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που δίνει η κοινωνία με τον Κύριο. Θα το πω και πάλι: να χαίρεστε. Σε όλους να δείχνετε την καλοσύνη σας. Ο Κύριος έρχεται σύντομα. Για τίποτε να μην σας πιάνει άγχος, αλλά σε κάθε περίσταση τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στον Θεό με προσευχή και δέηση, που θα συνοδεύονται από ευχαριστία. Και η ειρήνη του Θεού, που είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό, θα διαφυλάξει τις καρδιές και τις σκέψεις σας κοντά στον Ιησού Χριστού. Τέλος, αδελφοί μου, ό,τι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και είναι άξιο επαίνου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Αυτά που μάθατε, παραλάβατε κι ακούσατε από μένα, αυτά που είδατε σε μένα, αυτά να κάνετε κι εσείς. Και ο Θεός που δίνει την ειρήνη θα είναι μαζί σας.

Προς Εβραίους (θ' 11-14) Επιστολή Παύλου - Απόδοση και Ερμηνεία

Προς Εβραίους θ' 11-14- Αποστολικό Ανάγνωσμα

Απόδοση στο πρωτότυπο και στη νεοελληνική και αναλυτική ερμηνεία σημαντικών σημείων του αποσπάσματος.

Απόδοση από το πρωτότυπο:

Χριστός παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τοῦτ' ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, οὐδὲ δι' αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ Ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος. Εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων καὶ σποδὸς δαμάλεως ραντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι;

Κυριακή δ' νηστειών ( Ιωάννου της Κλίμακος ) - Προς Εβραίους (στ' 13-20) Επιστολή Παύλου


Κυριακή δ' νηστειών - Ιωάννου της Κλίμακος - επιστολή-Προς Εβραίους στ' 13-20

- Απόδοση, Ερμηνεία, Ανάλυση - Μαθήματα υπομονής κι ελπίδας -

Απόδοση Αποστολικού αναγνώσματος από το πρωτότυπο:

Ἀδελφοί, τῷ γάρ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ’ οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσε καθ’ ἑαυτοῦ, λέγων· ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε· καὶ οὕτω μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας· ἄνθρωποι  μὲν γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος· ἐν ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ Θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ, ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχομεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος· ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος, ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα.

Προς Εβραίους (δ' 14-ε' 6) - Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως - Το Κάλεσμα

« Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν….»

Κυριακή-της-Σταυροπροσκυνήσεως-Αποστολικό-ανάγνωσμα-Προς-Εβραίους

Απόδοση Αποστολικού Αναγνώσματος στη νεοελληνική

Αδελφοί, έχουμε μέγα αρχιερέα, τον Ιησού, τον Υιό του Θεού, που έφτασε ως τον θρόνο του Θεού. Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας. Αντίθετα, έχει δοκιμαστεί σε όλα, επειδή έγινε άνθρωπος σαν κι εμάς, χωρίς όμως να αμαρτήσει. Ας πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος τον θρόνο της χάριτος του Θεού, για να μας σπλαχνιστεί και να μας δωρίσει τη χάρη του, την ώρα που τη χρειαζόμαστε. Κάθε αρχιερέας, που προέρχεται από ανθρώπους εγκαθίσταται για να υπηρετεί το Θεό για χάρη τους και να προσφέρει δώρα και θυσίες για τις αμαρτίες τους. Είναι σε θέση να δείχνει ανοχή σε όσους ζουν στην άγνοια και στην πλάνη, αφού κι ο ίδιος έχει ανθρώπινες αδυναμίες. Εξαιτίας τους είναι υποχρεωμένος να προσφέρει, όπως για το λαό έτσι και για τον εαυτό του, θυσίες για τη συγχώρεση των αμαρτιών. Επίσης κανένας δεν παίρνει μόνος του αυτή την τιμή, αλλά όταν τον καλέσει ο Θεός, όπως ακριβώς κάλεσε τον Ααρών. Έτσι κι ο Χριστός, δεν τίμησε ο ίδιος τον εαυτό του με το αξίωμα του αρχιερέα, αλλά του το έδωσε εκείνος που του είπε: Εσύ είσαι ο Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα. Σ' ένα άλλο σημείο η Γραφή λέει: Εσύ είσαι ιερέας για πάντα όπως ο Μελχισεδέκ.

Κυριακή β' Νηστειών - Προς Εβραίους α' 10-β' 3 - Απόδοση και ερμηνεία

Κυριακή-β-Νηστειών-αποστολικό-ανάγνωσμα-προς-Εβραίους
[Εικόνα: Josh Applegate]

Απόδοση στη νεοελληνική

Αρχικά εσύ, Κύριε, στερέωσες τη γη κι έργο δικό σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα εξαφανιστούν, ενώ εσύ αιώνια παραμένεις. Τα πάντα θα παλιώσουν σαν ρούχο. Σαν μανδύα θα τους τυλίξεις και θ' αλλάξουν. Εσύ όμως παραμένεις πάντα ο ίδιος, τα χρόνια σου ποτέ δεν θα τελειώσουν. Σε κανέναν από τους αγγέλους δεν είπε ποτέ ο Θεός: " κάθισε στα δεξιά μου, ωσότου υποτάξω τους εχθρούς κάτω από τα πόδια σου". Δεν είναι λοιπόν όλοι οι άγγελοι πνεύματα που υπηρετούν το Θεό κι αποστέλλονται από αυτόν για να βοηθήσουν όσους μέλλουν να σωθούν; Γι' αυτό κι εμείς πρέπει να μένουμε πιο σταθεροί στις αλήθειες που ακούσαμε, για να μην ξεστρατίσουμε ποτέ. Γιατί αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω των αγγέλων, αποδείχτηκε αληθινός, κι όσοι τον παρέβησαν ή δεν υπάκουσαν σ' αυτόν δέχτηκαν την τιμωρία που τους έπρεπε, πως είναι δυνατόν εμείς να ξεφύγουμε, αν δεν δώσουμε την προσοχή που ταιριάζει σε μια τόσο σπουδαία σωτηρία; Τη σωτηρία αυτή, που άρχισε να διακηρύττει ο Κύριος, μας τη βεβαίωσαν όσοι άκουσαν το λόγο του.

Προς Εβραίους ( ια' 24-26,32-40) - Κυριακή της Ορθοδοξίας - Απόδοση, Ερμηνεία, Σχολιασμός

Απόστολος-της-Κυριακής-της-Ορθοδοξίας

Απόδοση στη νεοελληνική

Ένεκα της πίστης του ο Μωυσής, όταν μεγάλωσε και έγινε άντρας, αρνήθηκε να ονομάζεται παιδί του βασιλιά, γιος της κόρης του Φαραώ. Και προτίμησε καλύτερα να κακοπάθει μαζί με τον λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρες αμαρτωλές απολαύσεις. Και από τους θησαυρούς και τα αγαθά της Αιγύπτου θεώρησε πλούτο μεγαλύτερο την περιφρόνηση την οποία ύστερα υπέστη και ο Χριστός, γιατί είχε καρφωμένα τα μάτια του στις ουράνιες ανταμοιβές. (...) Και τι ακόμη να σας πω; Πρέπει να σταματήσω γιατί δεν θα μου αρκέσει ο χρόνος να σας πω για τον Γεδεών και τον Βαράκ και τον Σαμψών και τον Ιεάφθε και τον Δαυίδ και τον Σαμουήλ και τους προφήτες, οι οποίοι με την πίστη τους ανέτρεψαν βασίλεια,  κυβέρνησαν τον λαό με δικαιοσύνη, πέτυχαν να πραγματοποιήσουν τις υποσχέσεις που τους έδωσε ο Θεός, έφραξαν στόματα λεόντων, όπως ο Δανιήλ, έσβησαν την καταστρεπτική δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τον κίνδυνο σφαγής, έγιναν από αδύνατοι δυνατοί και από άρρωστοι υγιείς, αναδείχθηκαν ισχυροί και ανίκητοι στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή παρατάξεις και πολυπληθή στρατεύματα ξένων και εχθρών. Γυναίκες έλαβαν ζωντανούς τους νεκρούς τους διά της αναστάσεως, άλλοι βασανίστηκαν και δεν δέχτηκαν να αφεθούν ελεύθεροι, για να πετύχουν μία καλύτερη ανάσταση αντί της πρόσκαιρης αποκατάστασης στη ζωή αυτή. Δοκίμασαν εμπαιγμούς και μαστιγώσεις, δεσμά και φυλακή. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, δοκίμασαν πολλούς πειρασμούς, πέθαναν από μαχαίρι, περιπλανήθηκαν φορώντας δέρματα προβάτων και αιγών, στερήθηκαν, θλιβόμενοι και κακοπαθούντες. Μπροστά σε αυτούς τους άγιους άντρες δεν ήταν άξιος ούτε μπορούσε να συγκριθεί ο κόσμος όλος. Περιπλανιόνταν στην έρημο και στα βουνά και στα σπήλαια και στις τρύπες της γης. Και όλοι αυτοί οι άγιοι άντρες, αν και έλαβαν καλή μαρτυρία για την πίστη τους, δεν απόλαυσαν τις υποσχέσεις του Θεού για Ουράνια βασιλεία. Γιατί ο Θεός προέβλεψε κάτι καλύτερο για εμάς, αυτοί να μην λάβουν σε τέλειο βαθμό τη σωτηρία αλλά να τη λάβουμε όλοι μαζί. Έτσι εμείς βρισκόμαστε σε πλεονεκτική θέση γιατί όχι μόνο ζούμε σε καιρούς λύτρωσης διά του Χριστού, αλλά και η περίοδος της αναμονής για εμάς θα είναι μικρότερη.

Προς Ρωμαίους (ιγ'11-ιδ'4) - Απόδοση, ερμηνεία και ψυχωφελής σχολιασμός για την κατάκριση

Προς-Ρωμαίους-Επιστολή-Παύλου-ιγ'11-ιδ'4-απόδοση-και-ερμηνεία

Απόδοση στη νεοελληνική

Ας κάνουμε τα έργα της αγάπης ακούραστοι, γνωρίζοντας σε ποιον καιρό ζούμε:ζούμε στην εποχή που απαιτεί την άσκηση της αρετής περισσότερο από ποτέ άλλοτε κι είναι η ώρα τώρα να σηκωθούμε από τον ύπνο τον βαθύ διότι τώρα η σωτηρία είναι κοντύτερα από ότι ήταν όταν για πρώτη φορά πιστέψαμε. Η νύχτα της ζωής μας προχώρησε και η μέρα του μέλλοντος μας πλησίασε. Και αν ο Κύριος δεν έρθει ακόμα με τη Δευτέρα Παρουσία Του, θα έρθει για τον καθένα μας δια του θανάτου του. Ας πετάξουμε από πάνω μας σαν ρούχα τα έργα του σκότους και ας οπλιστούμε τα έργα του φωτός. Ας είναι η συμπεριφορά μας τέτοια που να ταιριάζει στη μέρα και τα βλέμματα πολλών παρακολουθούν, με ευπρέπεια και τάξη, όχι με άσεμνα φαγοπότια και μέθη, ούτε με πράξεις ασέλγειας και αισχρότητας, ούτε με διάθεση φιλονικίας και ζηλοτυπίας. Φορέστε σαν ρούχο τον Ιησού Χριστό ώστε η ζωή σας να γίνει τέλεια όπως εκείνος και μη φροντίζετε για τη σάρκα και όσα εκείνη επιθυμεί. Εκείνον που έχει αδύναμη πίστη να τον δέχεστε, αλλά όχι για να συζητάτε και να επικρίνετε τις ιδέες του. Ο ένας πιστεύει ότι επιτρέπεται να φάει από όλα, αλλά ο ασθενής την πίστη τρώει λάχανα. Εκείνος που τρώει ας μην περιφρονεί εκείνον που δεν τρώει διότι ο Θεός τον έχει δεχθεί. Ποιος είσαι εσύ που θα κρίνεις ξένον υπηρέτη; Το αν θα σταθεί ή θα πέσει, αφορά τον δικό του κύριο, θα σταθεί όμως, γιατί ο Θεός έχει τη δύναμη να τον κάνει να σταθεί.

Προς Κορινθίους Α' Επιστολή Παύλου (Η'8-θ΄2) - Απόδοση, ερμηνεία και λίγα λόγια για την υποκρισία.

Άγιο-ανάγνωσμα-ο-απόστολος-της-Κυριακής

Απόδοση στη νεοελληνική

Δεν είναι το φαγητό που μας κάνει ευάρεστους στο Θεό. Γιατί ούτε αν φάμε ούτε αν δεν φάμε προοδεύουμε στην αρετή. Προσέχετε όμως, μήπως το δικαίωμα αυτό που έχετε να τρώτε από όλα, ακόμη και όσα έγιναν θυσίες ειδωλολατρικές σε κάποιου ναού το τραπέζι, γίνει η αιτία να αμαρτήσουν οι έχοντες ασθενή την πίστη. Διότι εάν κάποιος από αυτούς δει εσένα που έχεις την ορθή γνώση να κάθεσαι στο τραπέζι του ναού των ειδώλων και να τρως εκείνα που θυσιάστηκαν στο είδωλο, δεν θα πιστέψει, αφού αυτός δεν έχει δυνατή πίστη, πως είναι καλό και άξιο ευλαβείας το να τρώει όσα θυσιάστηκαν προς το είδωλο; Κι έτσι θα χαθεί στην ειδωλολατρεία ο αδερφός σου που είναι πνευματικά αδύναμος, εξαιτίας της δικής σου γνώσης. Όμως για τη σωτηρία αυτού του αδύναμου αδερφού σου θυσίασε τη ζωή του ο Χριστός. Κι έτσι διαπράττεται αμάρτημα, από το οποίο βλάπτονται οι αδερφοί, πληγώνεται η συνείδησή τους που είναι αδύναμη, όμως διαπράττεται αμάρτημα και προς τον Χριστό που πέθανε για τη σωτηρία των αδερφών αυτών. Γι' αυτό το λόγο, εάν αυτό το κρέας που τρώω γίνεται αιτία σκανδάλου και αμαρτίας του αδερφού μου, δεν θα το φάω ποτέ. Κι έτσι σας δείχνω πως για τους ασθενείς την πίστη αδερφούς μου έκανα και εξακολουθώ να κάνω θυσίες των δικαιωμάτων μου. Δεν είμαι Απόστολος με δικαιώματα ίσα προς τους άλλους Αποστόλους; Δεν είμαι ελεύθερος όπως όλοι οι Χριστιανοί; Δεν είδα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό; Και δεν είστε εσείς το έργο που με τη βοήθεια του Κυρίου συνετέλεσα; Εάν για άλλους δεν είμαι Απόστολος, για εσάς τουλάχιστον είμαι. Γιατί εσείς είστε η σφραγίδα του αποστολικού μου αξιώματος.

Κυριακή 24/2/2019 - Του Ασώτου - Προς Κορινθίους Β' Επιστολή Παύλου (δ' 6-15) - Απόδοση & Ερμηνεία

Αποστολικό Ανάγνωσμα- Προς Κορινθίους Β' δ' 6-15

[ Το απόσπασμα της επιστολής του θείου Αποστόλου διαβάστηκε και την Κυριακή 20 Ιανουαρίου και θα βρείτε την δική μου απόδοση εδώ: Προς Κορινθίους Β Επιστολή Παύλου, δ' 6-15 - Απόδοση & Ερμηνεία . Σήμερα θα φιλοξενηθεί στη σελίδα του ιστοχώρου η ερμηνεία της Αδελφότητας Θεολόγων ο Σωτήρ όπως γράφεται και διανέμεται στο περιοδικό "Ο Σωτήρ" ]

Κυριακή 17-2-2019 Τελώνου & Φαρισαίου - Προς Τιμόθεο, Β' (γ'10-15) - Απόδοση και Ερμηνεία

Κυριακοδρόμιο-Επιστολή-Παύλου-Προς-Τιμόθεο-Β-γ-10-15

Απόδοση στη Νεοελληνική

Εσύ όμως έχεις παρακολουθήσει τη διδασκαλία μου, τη συμπεριφορά μου γενικά, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία μου, την αγάπη μου και την υπομονή μου, τους διωγμούς μου, τα παθήματά μου, όσα μου συνέβησαν στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα. Τι φοβερούς διωγμούς υπέφερα και από όλους με γλίτωσε ο Κύριος. Και όχι μόνο εγώ έπαθα και παθαίνω ακόμη αυτά, αλλά και όλοι όσοι επιθυμούν να ζουν μία ζωή ευσέβειας, όπως επιβάλει η σχέση μας με τον Ιησού χριστό, θα καταδιωχθούν. Κακοί δε άνθρωποι που καταδιώκουν και βασανίζουν τους ευσεβείς, όπως και απατεώνες, θα προχωρήσουν στο χειρότερο, πλανώντας άλλους, πλανώμενοι και οι ίδιοι. Εσύ όμως Τιμόθεε, ακλόνητος σε όσα έμαθες να μένεις, για τα οποία απέκτησες τη βεβαιότητα πως είναι αληθή από προσωπική πείρα. Γιατί ξέρεις από ποιόν τα έμαθες, να μην το ξεχάσεις αυτό ποτέ, όπως και το γεγονός ότι από μικρό παιδί γνωρίζεις τις Άγιες Γραφές οι οποίες μπορούν να σου μεταδώσουν αληθινή σοφία και τη σωτηρία μέσα από την πίστη στον Ιησού Χριστό.